معاونین فناوری مدرسه در طرح دانش آموز محوری
۹۴/۱۰/۲۳ ۱۳:۲۱:۰۲

http://pdschool.sams.ir/Schools/sams_pdschool/images/b807b84d-2983-4a8f-8bda-a6b69545deda.jpg

امیرمهدی پیوند  در تاریخ:   ۹۴/۱۱/۲۱ ۱۹:۰۰:۳۸  نوشته است:  
آن روز من معلم هنر شده بودم . روز خوبی بوووود. (: